Access Control

ระบบควบคุมการเข้า - ออกอัตโนมัติ Access Control

          ปัจจุบันหลายๆ องค์กรนิยมนำระบบควบคุมการเข้าออก Access Control เข้ามาเป็นตัวช่วยในการกำหนด และควบคุมสิทธิ์การเข้าออกภายในองค์กร ทั้งการควบคุมการเปิด – ปิดประตู การควบคุมการเข้าออก ของพนักงาน หรือแม้แต่การควบคุมการเข้าออกของรถ ฯลฯ โดยระบบนวัตกรรมใหม่ของ Access Control ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานรวมไว้ในตัวเดียว ถูกผสานกันอย่างลงตัว ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้มากมาย ดังนี้

  • คุ้มค่าบนความปลอดภัย ใช้งานสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำเพียง 1–2 วินาที

  • ป้องกันผลประโยชน์ขององค์กร ในการลงเวลาเข้าออก แทนกันของพนักงาน

  • ลดต้นทุนการใช้งาน เช่น กระดาษตอกบัตร, หมึกเติม, เอกสารการเซ็นต์ลงเวลา ฯลฯ

  • ลดภาระการใช้บุคลากร ในการคำนวณ และสรุปรายงานข้อมูลการทำงานของพนักงาน

Access Control Soyal

Controller + Reader

Network&Stand-alone Controller
Networking Reder

Access Control HIP

Access Control System

Standalone Fingerprint Time AttendanceController
and AccessControl System