HD-Solar Cell System

ระบบ Solar Panel Camera


เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบโซลาร์เซลล์ ติดตั้งด้านนอกบริเวณที่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามาพร้อมกับกล้องวงจรปิดที่ทนฝนและแดด เพื่อความปลอดภัยในบ้านของคุณ เสียบกล้องรักษาความปลอดภัยสมาร์ทของคุณเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับการชาร์จกล้องกลางแจ้งของคุณอีกครั้ง! 

Wireless IP PTZ Solar Panel

Wireless IP PTZ Solar Panel

Wireless IP Solar Panel

Wireless IP Solar Panel

Wireless IP Solar Panel

Wireless IP Solar Panel