Customer References

ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ


             จากประสบการณ์และนโยบายของบริษัทฯ ทำให้เราได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้า ให้เราได้ดูแลกิจการด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ธนาคาร

นิคมอุตสาหกรรม

โรงงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน โรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

หน่วยงานเอกชน

บริษัทฯ องค์กรชั้นนำ  ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อื่นๆ

บริเวณชุมชน ถนน ทางเดิน หรือภายในบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย เป็นต้น

ผลงานที่ผ่านมา

 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) จำกัด
 • บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท PhiLips (Thailand) co.,Ltd
 • บริษัท Nestle (Thailand) co.,Ltd
 • บริษัท NEC (Thailand) co.,Ltd
 • บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
 • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
  ฯลฯ