Solar Wireless System

CCTV System Solar Wireless System

ระบบ Solar Panel Camera


เป็นเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดแบบโซลาร์เซลล์ ติดตั้งด้านนอกบริเวณที่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามาพร้อมกับกล้องวงจรปิดที่ทนฝนและแดด เพื่อความปลอดภัยในบ้านของคุณ เสียบกล้องรักษาความปลอดภัยสมาร์ทของคุณเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับการชาร์จกล้องกลางแจ้งของคุณอีกครั้ง! 

Wireless IP PTZ Solar Panel

Wireless IP PTZ Solar Panel

1080P Camera Solar Power Supply 60 Watts Support 3G/4G medium Sim card

Wireless IP Solar Panel

Wireless IP Solar Panel

720P Camera Solar Power Supply 60 Watts Support 3G/4G medium Sim card

Wireless IP Solar Panel

Wireless IP Solar Panel

PIR Motion Wireless IP Solar Panel Powered Wifi 1080P Camera

CCTV Solar Solutions

Wireless IP Solar Panel
Wireless IP Solar Panel