Care

Care


เทคโนโลยีเริ่มเข้าสูงสังคมสูงวัยืการดูแลผู้สูงอายุ มีความจำเป็นทั้งด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม เนื่องจากการขึ้นถึงอินเตอร์เนตได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ควบคู่กับเทคโนโลยี  Internet of Things (IOT) ในการดูแล ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Activity Tracking
Sensor

เซนเซอร์ติดตาม การทำกิจกรรม

Medication Tracking
Sensor

เซนเซอร์ติดตาม การทานยา

Panic Button

ปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพา

Fall Detector

ปุ่มกดฉุกฉินแบบพกพา
พร้อมเซนเซอร์แจ้งเตือนการลื่นล้ม

Inactivity Alert Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
แบบตั้งค่าได้

Automatic medication
dispenser

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

Solution For Product